I. Informacje ogólne

 1. STREFA WELLNESSjest częścią obiektu Konstancińskie Centrum Hydroterapii EVA PARK LIFE & SPA należącego do Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. (zwanego dalej Zarządcą).
 2. W skład STREFY WELLNESS wchodzi strefa basenowa z basenem solankowymo wymiarach 14,5 m długości x 9,5 m szerokości x 1,35 m głębokości maksymalnej,3 wieloosobowe wanny z hydromasażem (dalej jacuzzi), sauna fińska oraz łaźnia parowa i 100m/2 sala gimnastyczna.
 3. Woda w basenie i jacuzzijest zasilana z podziemnego źródła o głębokości 1750 m.Stężenie soli mineralnych w wodzie w basenie wynosi około 4%, a w jacuzzi około 6%.

II. Udostępnienie

 1. Strefa wellness jest otwarta codziennie. Wstęp do basenu, jacuzzi oraz saun jest możliwy w godzinach 08:00-22:00. Sala gimnastyczna otwarta jest w godzinach 8.00-21.00 z wyłączeniem dostępu podczas zajęć zorganizowanych.
 2. Zarządca STREFY WELLNESSzastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia, jego zamknięcia lubwprowadzenia innych ograniczeń do przebywania na jego terenie bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami techniczno-organizacyjnymi.
 3. W przypadku pobytu na terenie STREFY WELLNESS kompletu osób, kierownik zmiany ratowników może, ze względów bezpieczeństwa ograniczyć wstęp do poszczególnych stref lub na cały teren STREFY WELLNESS.
 4. Teren Parku Wodnego jest przystosowany do pobytu osób niepełnosprawnych.

III. Sprzedaż biletów

 1. Wejście na teren STREFY WELLNESSjest odpłatne.
 2. Ceny biletów i karnetów oraz zasady przyznawania ulg reguluje Cennik biletów wstępu do STREFY WELLNESS dostępny na stronie internetowej evapark.ploraz w recepcjach obiektu EVA PARK LIFE&SPA.
 3. Goście Konstancińskiego Centrum Hydroterapii EVA PARK LIFE & SPA, którzy korzystają z usług hotelu są zwolnieni z obowiązku zakupu biletu wstępu.
 4. Kasa przyjmuje opłaty w walucie polskiej (PLN) oraz akceptuje karty płatnicze: VISA, VISA Electron, Mastercard.
 5. Bilety wstępu lub karnet można kupić w recepcji głównej obiektu, w godzinach otwarcia.
 6. Zakupione bilety i karnety nie podlegają zwrotowi.

IV. Zasady przebywania i bezpieczeństwa

 1. Przed wejściem do STREFY WELLNESS należy zapoznać się niniejszym Regulaminem, a następnie stosować się do jego postanowień.
 2. Wejście do STREFY WELLNESS i korzystanie z jej infrastruktury jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Przestrzeganie Regulaminu jest egzekwowane przez personel obsługi Parku Wodnego. Należy stosować się do poleceń ratowników i pozostałych członków personelu obsługi.
 4. Nieprzestrzeganie norm porządku publicznego, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad zachowania powszechnie uznawane za niezgodne z dobrym obyczajem może skutkować wyproszeniem z terenu STREFY WELLNESS.
 5. Zakazuje się przebywania na terenie STREFY WELLNESS i korzystania z jeJ infrastrukturyosobom nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem środków odurzających. Jednocześnie zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 6. Wejście na teren STREFY WELLNESSjest możliwe po okazaniu ważnego biletu wstępu. Z zakupu biletów wstępu zwolnieni są goście hotelu EVA Park.
 7. Przed wejściem na teren STREFY WELLNESS należy zapoznać się z listą wskazań i przeciwwskazań medycznych do korzystania z infrastruktury strefy basenowej oraz strefy saun.
 8. Za skutki zdrowotne przebywania w STREFIE WELLNESS Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren STREFY WELLNESS w butach lub okryciu wierzchnim.
 10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie ubrań osób przebywających na terenieSTREFY WELLNESS, spowodowane w szczególności kontaktem z solanką.
 11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, strefie basenowej czy też na Sali gimnastycznej.
 12. Za wszelkie zniszczenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie odpowiedzialność ponosi sprawca.
 13. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 14. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który odpowiada za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Parku Wodnego.
 15. Na teren STREFY WELLNESS nie wolno wprowadzać zwierząt.
 16. Na teren STREFY WELLNESS nie wolno wnosić dużych bagaży.
 17. Zabronione jest wnoszenie na teren STREFY WELLNESS broni oraz innych przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu osób tam przebywających lub zakłócać porządek.
 18. Zabrania się wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów a także zaśmiecania terenu STREFY WELLNESS.
 19. Zabrania się wchodzenia na teren Parku Wodnego osobom chorym na choroby zakaźne lub z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi bądź opatrunkami na ciele.
 20. Zabrania się fotografowania, filmowania i nagrywania bez zgody Zarządcy.
 21. Zabronione jest prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub marketingowej bez zgody Zarządc


  Zasady korzystania ze strefy basenowej

 22. Korzystanie ze strefybasenowej, rozumianej jako basen, tereny przyległe do basenu znajdujące się w tym samym pomieszczeniu, jacuzzi oraz natryski i toalety znajdujące się przy basenie, odbywa się tylko w obecności ratownika, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przebywających tu osób.
 23. Osoby korzystające ze strefy basenowej muszą podporządkować się poleceniom ratownika oraz stosować się do znaków informacyjnych, zakazu i nakazu umieszczonych w strefie basenowej.
 24. Korzystanie ze strefy basenu podczas nieobecności ratownika jest zabronione i odbywa się na własną odpowiedzialność.
 25. Osoby korzystające ze strefy basenowej proszone są o zapoznanie się z informacjami na temat basenu, które znajdują się w szatni basenowej. Decydując się na przebywanie w basenie mają świadomość, że nie mają przeciwskazań zdrowotnych i czynią to na własną odpowiedzialność.
 26. Osoby korzystające ze strefy basenowej zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia oraz zdrowia własnego i innych osób.
 27. Osoby korzystające ze strefy basenowej zobowiązane są do bezzwłocznego informowania ratowników lub innych pracowników personelu obsługi o zaistniałym wypadku, urazach lub innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 28. Osoby korzystające ze strefy basenowej proszone są o przebranie się w szatni w czysty przylegający do ciała jedno- lub dwuczęściowy strój kąpielowy oraz zmianę obuwia na czyste klapki basenowe. Na basenie nie ma potrzeby korzystania z czepków.
 29. Przed wejściem do strefy basenowej należy wziąć prysznic z użyciem środków myjących, a następnie obowiązkowo skorzystać z dezynfekcji stóp w nieckach znajdujących się przy bezpośrednim wejściu z szatni na płytę basenu.
 30. Ze względu na odziaływanie solanki wskazane jest, zwłaszcza przy wrażliwych oczach, korzystanie z okularków pływackich.
 31. Dzieci do lat 12mogą przebywać w strefie basenowej tylko pod opieką osób dorosłych.
 32. Dzieci do lat 3 oraz starsze niekontrolujące procesów oddawania moczu i wypróżniania należy wyposażyć w pieluchy basenowe.
 33. Ze względu na bezpieczeństwo w strefie basenowej zabrania się: biegania po płycie basenu, skakania do wody, utrudniania pływania innym użytkownikom, posiadania szklanych lub ostrych przedmiotów (zegarki, biżuteria, kolczyki itp.), wchodzenia na stanowiska ratownicze, pływania w okularach optycznych lub w szkłach kontaktowych oraz żucia gumy i spożywania pokarmów bez wyraźnego pozwolenia ratownika lub pracownika personelu obsługi.
 34. W basenie może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób.


  Zasady korzystania ze strefy saun i sali gimnastycznej.

 35. Strefa saun obejmuje saunę fińską i łaźnię parową.
 36. Osoby korzystające ze strefy saun proszone są o zapoznanie się z instrukcją korzystania z sauny fińskiej i łaźni parowej, która znajduje się w szatni basenowej.
 37. Osoby decydujące się na wejście do strefy saun czynią to na własną odpowiedzialność i są świadome, że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z sauny fińskiej i łaźni parowej.
 38. Dzieci i młodzież do lat 16-tu mogą przebywać w strefie saun wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 39. Przed wejściem do sauny należy zdjąćklapki oraz strój kąpielowy. Należy pamiętać, że w wysokich temperaturach materiały syntetyczne zaburzają wydalanie potu i mogą podrażniać skórę. Należy pamiętać o zasadzie poszanowania intymności. Prosimy o korzystanie z ręczników.
 40. Podczas pobytu w saunie fińskiej lub łaźni parowej należy siadać i trzymać stopy na ręczniku. Żadna część ciała nie powinna stykać się bezpośrednio z siedziskiem.
 41. W strefie saun należy zachować ciszę.
 42. W pomieszczeniu sauny fińskiej temperatura powietrza wynosi 90-110°C, wilgotność powietrza wynosi ok. 10%. W pomieszczeniu łaźni parowej temperatura powietrza wynosi 40-55°C, wilgotność wynosi ok. 100%. Prawo regulacji temperatury i wilgotności powietrza w strefie saun przysługuje wyłącznie pracownikom obsługi Parku Wodnego.
 43. Pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi lub innemu pracownikowi obsługi Parku Wodnego, bądź nacisnąć przycisk alarmowy.
 44. Personel obsługi Parku Solankowego ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny fińskiej i łaźni parowej w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z sauny lub łaźni przez Klientów.
 45. W ramach STREFY WELLNESS możecie Państwo korzystać z Sali gimnastycznej i jej wyposażenia. Sala nie jest dostępna dla dzieci do 12-tego roku życia, młodzież do lat 16-tu przebywa pod opieką osób dorosłych. Bilety wstępu i karnety nie upoważniają do korzystania z ćwiczeń zorganizowanych, które są dodatkowo płatne. Podczas organizowanych zajęć sala może być niedostępna.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej evapark.pl, w recepcji strefy SPA & WELLNESS, recepcji hotelu oraz pokojach Konstancińskiego Centrum Hydroterapii EVA PARK LIFE & SPA.
 2. Nieprzestrzeganie przez przebywającego w Parku Wodnymniniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia klienta z terenu Parku Wodnego. Z tego powodu klientowinie przysługuje prawo do ponownego wejścia na teren Parku Wodnego w danym dniu, ani zwrot opłaty uiszczonej za bilet.
 3. Na terenie STREFY WELLNESS, bez zgody Zarządcy, zabronione jest prowadzenie działalności handlowej oraz promocyjnej.
 4. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać osobie pracownikom personelu obsługi.
 5. Zakup biletu lub karnetu wstępu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.